Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO QUBA CAFFE Z 21 MAJA 2018 ROKU

 

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. z siedzibą w Łodzi (93-418) ul. Starorudzka 10B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000294769, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7292636374 oraz numerem statystycznym REGON 100453046.

 

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Quba Caffe; 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.qcs.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

 

II. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.qcs.pl. 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklep.qcs.pl, prowadzony jest przez "Quba Cafe Serwis Kubiak" - Sp. J.. 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego. 2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Chrome w wersji 49 i wyższych, b) Firefox w wersji 43 i wyższych, c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych, e) Opera w wersji 36 i wyższych, f) Safari w wersji 4 i wyższych. 2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.qcs.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 3.4. "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J.. 3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J.. 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J., e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.qcs.pl, dokonać wyboru towaru i jego specyfikacji (np. rozmiaru), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. 4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy. 4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "sklep.QCS.pl - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr XX" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.qcs.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

V. Dostawa 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy wskazane są na podstronie Wysyłka. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.  

 

VI. Ceny i metody płatności 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a) przelewem na numer konta bankowego 14 1020 3352 0000 1502 0125 6999, b) płatnością w systemie za pomocą systemy Payeezy, c) zapłata kartą płatniczą za pomocą systemu Payeezy (szybkie płatności internetowe, płatność z góry za zamówienie), d) płacąc kartą podarunkową (wpisując odpowiedni kod).  

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź; mail: sklep@qcs.pl, tel: 600 005 330). Można dokonywać zwrotu jedynie w pełni wartościowych, nie używanych towarów. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

 

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:"Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 8.1. "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@qcs.pl. "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. 8.3. "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 9.1. "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź, mailowo pod adres sklep@qcs.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 9.5. "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.  

 

X. Przetwarzanie danych osobowych   10.1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przepisy obowiązują od 255.05.2018 r. 10.2. „Quba Cafe Serwis” Kubiak Sp.J. jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako ADO). Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny sposób oraz dbamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne z umową oraz obowiązującymi przepisami. ADO umożliwia kontakt za pomocą telefonu: (+48) 42 645 09 58, drogą pocztową na adres: „Quba Cafe Serwis’’ Kubiak-Sp.J., ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź. 10.3. Państwa dane osobowe, przekazane nam podczas zawierania umowy, a także w trakcie jej trwania, to m.in.: - nazwisko i imiona, - adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny, - numery kontaktowe oraz adres e-mail, - nr PESEL oraz nazwa, seria, organ wydający i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych). 10.4. Państwa Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane: - w celu wykonania umowy zawartej z ADO (dalej jako: Umowa), co stanowi uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO); - w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości  a także w przypadku dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą (również jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi albo przekazanie danych uzasadnia interes prawny ADO podstawa j/w; - jak również w celach takich jak: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, wykrywanie nadużyć, odpowiedzi na Państwa pytania, sugestie i skargi, wsparcie obsługi, tworzenie analiz i zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby, blokowania usług ze względu na zaległości finansowe. 10.5. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 10.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Państwo z ADO w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu: 1) przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO, 2) przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 10.7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jeżeli podali Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez ADO Umowy na rzecz Podmiotu przekazującego. W przypadku niepodania danych realizacja Umowy może być utrudniona. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa, w tym do profilowania. 10.8. Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  

 

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe 11.1.Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 11.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 11.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy"Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J.. 11.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.  

pixel